Nếu tôi vô tình nhấp “Hủy Lệnh” sau khi hoàn tất thanh toán thì phải làm thế nào?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.